Seminarium

Seminarium

       "Do formacji kapłanów konieczne są wyższe seminaria. Kształcenie w nich alumnów powinno w całosci zmierzać do tego, by stawali sie oni prawdziwymi duszpasterzami na wzór Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Nauczyciela, Kapłana i Pasterza. Niech więc przygotowują się do posługi, jaka wiąże sie ze słowem, aby objawione Boże słowo coraz lepiej rozumieli, rozważając je, posiedli i wyrażali mową i obyczajami; do posługi, jaka wiąze się z kultem i uświęcaniem, aby modląc się i spełniając święte czynności liturgiczne, dokonywali dzieła zbawienia przez Ofiarę eucharystyczną i skaramenty; do służby jaką wyznacza Pasterz, aby potrfali ukazać ludziom Chrystusa, "który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu" (Mk 10, 45; por. J 13,12-17) i aby stawszy się sługami wszystkich, pozyskali wielu (por. ! Kor 9, 19).

       Dlatego niech cały system przygotowania duchowego, intelektualnego i wychowawczego kieruje się harmonijnie na ten pasterski cel, jego osiągnięciu zaś niech usilnie i zgodnie służą wszyscy przełożeni i nauczyciele, trwając wiernie w posłuszeństwie wobec autorytetu biskupa."

(Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej, "OPTATAM TOTIUS", nr 4)